Daffy

Yuriy Goldshtrakh

Yuriy Goldshtrakh's Fund

Yuriy Goldshtrakh

Yuriy Goldshtrakh's Fund

About the fund

Yuriy Goldshtrakh is a contributor of the Daffy community and has been around since January 2024.